Saint Susanna Parish

Solar Farm

Photo's taken in August, 2015 of the Solar Farm at Saint Susanna in Dedham MA

1
2
3
4
5
6
7
8
Saint Susanna Parish eMail